Patrick Haesaert bvba

Update SHL versie 8.50

overzicht van de wijzigingen

Programma's 101-102 - Klanten/leveranciersrekeningen - nieuwe optie/aanpassingen
Programma 103 - Financiële grootboekrekeningen: inlezen CODA-afschriften
Programma 116 - Fiscale rekeningen - aanpassing
Programma 203 - Invoer financiële verrichtingen - nieuwe opties
Programma 209 - Import verkoopdocumenten - nieuwe opties
Programma 334 - Afdruk grootboek - nieuwe optie
Programma's 340-341 - Afdruk interne plannen - nieuwe optie
Programma 322 - Afdruk rekeninguittreksels leveranciers - nieuwe optie
Programma's 3xx -Sxx - Afdruk (afgesloten) dagboeken - nieuwe opties
Programma's 4xx - Diverse aangiftes via Intervat - aanpasssingen

Programma 415 - IC-opgave - aanpassing
Programma's 431-432 - Fiscale balans - nieuwe opties

Programma 413 - Jaaroverzicht BTW-vakken - aanpassingen
Programma 433 - Nieuw programma: BTW-omzetvergelijking
Programma 605 - Overname interne plannen - nieuwe optie
Programma 617 - Link Silverfin - aanpassingen
Programma 721 - Lijst kostensoorten - nieuwe optie
Menu a - Betaalopdrachten - nieuwe optie
Menu a - Betaalopdrachten Belgiië - nieuwe opties
Programma a5-a6-a25 - Inlezen betalingen domiciliëringen klanten/leveranciers(buitenland) - nieuwe optie
Programma ab9 - Inlezen CODA rekeninguittrekselbestanden - nieuwe opties
Jobverwerking - nieuwe opties
Brexit - wijziging BTW regime klanten/leveranciers

Programma's 101-102 - Klanten/leveranciersrekeningen - nieuwe optie/aanpassingen

 • CODA: Via Opties -> Bankgegevens kunnen per klant/leverancier 3 bijkomende bankrekeningen (IBAN - BIC) worden bepaald die vervolgens gebruikt kunnen worden bij het opzoeken van betalingen van een bepaalde klant/leverancier.
 • Controle BTW-nummers Nederland: sinds 01/01/2020 hebben de éénmanszaken in Nederland nu ook een BTW-nummer (ondernemingsnummer). Dit nummer heeft dezelfde structuur als het BTW-nummer van de andere bedrijven met uitzondering dat de laatste 2 cijfers steeds verschillend zijn van 00 en 01. De controle van het BTW-nummer van nederlandse bedrijven gebeurt nog steeds via de 11-proef maar voor de controle van het BTW-nummer van nederlandse éénmanszaken geldt de modulo 97-proef.

Programma 103 - Financiële grootboekrekeningen: inlezen CODA-afschriften

 • Via Opties en vervolgens CODA uittreksels kan men per financiële rekening waarvoor men CODA-afschriften wenst in te lezen de nodige instellingen ingeven zoals het bankrekeningnummer (IBAN en BIC), de map waarin dat de CODA-afschriften moeten opgehaald worden als ook een wachtrekening waarop de niet gekoppelde betalingen zullen geboekt worden.

Programma 116 - Fiscale rekeningen - aanpassing

 • Bij het overzicht van bestaande fiscale rekeningen wordt nu ook de omschrijving/naam van die rekening afgebeeld.

Programma 203 - Invoer financiële verrichtingen - nieuwe opties

Via F10 in het detailluik heeft men nu de mogelijkheid om :

 • een betaalbestand binnenlandse leveranciers direct in te lezen in het financieel stuknummer en dit op basis van het inschrijvingsnummer van het betaalbestand ipv van dit eerst vooraf of nadien te moeten inlezen via het programma a05;
 • een betaalbestand buitenlandse leveranciers direct in te lezen in het financieel stuknummer en dit op basis van het inschrijvingsnummer van het betaalbestand ipv van dit eerst vooraf of nadien te moeten inlezen via het programma a06;
 • een betaalbestand domicilieringen klanten direct in te lezen in het financieel stuknummer en dit op basis van het inschrijvingsnummer van het betaalbestand ipv van dit eerst vooraf of nadien te moeten inlezen via het programma a25;
 • een CODA-rekeninguittrekselbestand direct in te lezen. Voorlopig nog in de beginfase moet het CODA-bestand nog worden ingelezen via menu a, België, programma 9, waarbij nu enkel de betalingen van klanten met of zonder gestructureerde mededeling verwerkt worden. Hierbij wordt er gecontroleerd of de financiële rekening bij het inlezen dezelfde is als die van bij de opmaak van het betalingsbestand.

Programma 209 - Import verkoopdocumenten - nieuwe opties

Import vanuit de externe facturatiesoftware KING en OAKTREE.

Programma 334 - Afdruk grootboek - nieuwe optie

Bij de omzetting naar Excel wordt ook het BTW-nummer van de klant/leverancier vermeld en waar mogelijk eveneens het berekend BTW-bedrag.

Programma 340-341 - Afdruk interne plannen - nieuwe optie

De export naar Excel kan voortaan ook via job (uitgestelde uitvoering).

Programma 322 - Afdruk rekeninguittreksels leveranciers - nieuwe optie

Indien er bij de input van een aankoopdocument een gestructureerde mededeling werd ingegeven wordt die voortaan ook afgedrukt..

Programma's 3xx -Sxx - Afdruk (afgesloten) dagboeken - nieuwe opties

 • De schermselecties van de afdruk van de dagboeken openstaande en afgesloten periodes kunnen voortaan bewaard worden. Het betreft hierbij wel de algemene selecties voor alle dagboeken en niet de selecties per individueel dagboek.
 • Extracomptabele gegevens kunnen voortaan desgewenst eveneens omgezet worden naar Excel.
 • De (afgesloten) dagboeken kunnen voortaan worden omgezet naar Excel. Opgelet: deze opties staan niet vermeld in het menu en worden opgestart via:
  • vkx - Verkoopdagboeken afgesloten periodes
  • akx - Aankoopdagboeken afgesloten periodes
  • fix - Financiële dagboeken afgesloten periodes
  • dix - Diverse dagboeken afgesloten periodes
  • vkp - Verkoopdagboeken openstaande periodes
  • akp -Aaankoopdagboeken openstaande periodes
  • fip - Financiële dagboeken openstaande periodes
  • dip - Diverse dagboeken openstaande periodes

Programma's 4xx - Diverse aangiftes via Intervat - aanpasssingen

 • Er was een probleem met de indiening van deze aangiftes via ITSME en moeten er in de velden representative (vertegenwoordiger/expediteur) bijkomende gegevens vermeld worden. Deze gegevens waren steeds die van het boekhouddossier (dossierparameters) aangevuld met het emailadres en telefoonnummer van de vertegenwoordiger/expediteur.
 • In de dossierparameters via Opties en dan memo werden op de memocode $INTERVAT reeds het emailadres op de 1ste lijn vermeld en het telefoonummer op de 2de lijn.
 • Indien de vertegenwoordiger/expediteur van de aangiftes verschillend is van de aangever (dossiergegevens) dan moet men ook de volgende gegevens aanvullen in de memocode $INTERVAT:
  • Lijn3 = ondernemingsnummer expediteur (steeds zonder punten enkel cijfers)
  • Lijn4 = naam expediteur
  • Lijn5 = adres expediteur
  • Lijn6 = postcode expediteur
  • Lijn7 = woonplaats expediteur

Programma 415 - IC-opgave - aanpassing

Het kwartaal wordt nu bepaald door de waarde van de tot-maand.

Programma's 431-432 - Fiscale balans - nieuwe opties

 • Zoals bij de afdruk van interne balansen kan er een referentie opgegeven worden die samen met de selectie van datum en tot datum wordt afgedrukt.
 • De groepsrekeningen kunnen voortaan ook in het vet of een andere kleur worden afgedrukt.

Programma 413 - Jaaroverzicht BTW-vakken - aanpassingen

Voor een Belgisch dossier wordt er voortaan een aparte bladzijde voorzien met het totaal van de btwvakken 00, 01, 02, 03, 44, 45, 46, 47, 48 en 49 met een berekening van het totaal omzet volgens de btw-aangiftes en volgens kalenderjaar..

Programma 433 - Nieuw programma: BTW-omzetvergelijking

 • Dit programma werkt volgens boekjaar met selectie van datum en tot datum. Voor een Belgisch dossier worden de totalen van de maandelijkse btw-aangiftes voor de btw-vakken 00, 01, 02, 03, 44, 45, 46, 47, 48 en 49 berekend en vergeleken met de boekingen op grootboekrekeningen met een btwcode die gebruikt worden voor belastbaar verkopen.
 • Er is een totaal per maand van die btw-vakken en een totaal per maand van de omzetrekeningen. Indien men enkel de synthese vraagt dan bekomt men niet die totalen per maand maar wel de eindtotalen van de btw-vakken en omzetrekeningen.

Programma 605 - Overname interne plannen - nieuwe optie

Via dit programma is het nu ook mogelijk om de fiscale rekeningen en hun instellingen van een bestaand dossier over te zetten naar een ander bestaand dossier..

Programma 617 - Link Silverfin - aanpassingen

 • Indien er meerdere dossiers zijn met hetzelfde dossiernummer (meestal 0001) in verschillende mappen, kan men nu via de memocode '$DOSSIER' in de dossiergegevens het dossiernummer voor Silverfin opgeven
 • Oplossing probleem indien periode 2 de eerste periode van een nieuw boekjaar is

Programma 721 - Lijst kostensoorten - nieuwe optie

Het is voortaan ook mogelijk om de lijst van de analytische soorten om te zetten naar Excel.

Menu a - Betaalopdrachten - nieuwe optie

Indien er bij de inboeking van een aankoopdocument een gestructureerde mededeling werd meegegeven, wordt die nu ook vermeld..

Menu a - Betaalopdrachten Belgiië - nieuwe opties

 • Bij de opmaak van SEPA-XML-betaalbestanden wordt nu gecontroleerd of er een inschrijvingsnummer werd opgegeven en wordt de naam van de map waarin deze bestanden zullen komen vermeld op het ogenblik van opmaak.
 • Deze mappen worden bepaald in de utilities -> printerbeheer -> dubbelklik op een bestaande printer -> gebruikers: Programma = 4 eerste tekens van het IBANnummer van de opdrachtgevende bank (steeds hoofdletters). Printernaam = plaats en naam van gewenste map
Programma A5-a6-a25 - Inlezen betalingen domiciliëringen klanten/leveranciers (buitenland)- nieuwe optie

Bij het overzicht van de opgemaakte domicilieringen (F3) worden nu ook de uitvoeringsdatum en de financiele rekening van opmaak afgebeeld.

Programma ab9 - Inlezen CODA rekeninguittrekselbestanden - nieuwe opties

 • Het programma vraagt een inschrijvingsnummer, het algemeen rekeningnummer van de bank en de naam van het CODA-bestand. Dit bestand zal dan worden opgehaald in de map die gespecifieerd werd in de instellingen CODA van de grootboekrekening.
 • Voorlopig worden nog enkel de betalingen van klanten al dan niet met een gestructureerde mededeling verwerkt. De gevonden gegevens worden vermeld op een controlelijst en indien men een inschrijvingsnummer heeft opgegeven dan komen die gevonden betalingen in het te verwerken bestand met betalingen klanten (menu a progr 25 of menu 2 progr 3). Indien er geen gestructureerde mededeling is, wordt er aan de hand van de ingestelde bankrekeningnummer(s) per klant de klant in de boekhouding teruggevonden en dan wordt er gezocht naar de nog openstaande documenten.
 • Het is de bedoeling om dit verder uit te werken om zoveel mogelijk verrichtingen van het CODA-afschrift automatisch te verwerken.

Jobverwerking - nieuwe opties

 • Bij het overzicht van de taken van de jobverwerking worden nu ook de naam van de gebruiker en de datum van opmaak van de taak vermeld.
 • Bij de programma's in jobverwerking voor opmaak van interne balansen en jaarrekeningen in een excelbestand, wordt de naam van het excelbestand ook vermeld.

brexit

 • Gezien het VK niet langer deel uitmaakt van de EU dient het BTW-regime Intracom gewijzigd te worden in exp/imp. Via het programma ukx (staat niet vermeld in het menu) wordt het BTW regime van de klant/leverancier automatisch gewijzigd en wordt een controlelijst afgedrukt.
 • Vergeet ook niet een andere BTW-code te gebruiken die verwijst naar de vakken 47 en 49 (ipv 44-46-48).

 

 

 

Copyright 2022 Patrick Haesaert bv - Disclaimer / Privacyverklaring

Patrick Haesaert bv