Patrick Haesaert bvba

Update SHL versie 8.60

overzicht van de wijzigingen

Programma 13A - Afdruk dossierparameters CODA - nieuwe optie
Programma 111 - Dossierparameters - nieuwe optie
Programma 103 - Algemene rekeningen - nieuwe opties
Programma 110 - Standaardrekeningen - nieuwe opties
Programma 122 - Leverancierslijst - nieuwe optie
Programma 202 - invoer aankopen - aanpassingen
Programma 204 - invoer diverse verrichtingen - aanpassingen
Programma's 301-321 - Afdruk verkoop/aankoopdagboeken - aanpassingen
Programma's 302-322 - Rekeninguittreksels klanten/leveranciers - aanpassingen
Programma 306 - Maningen - nieuwe opties
Programma 314 - Gemiddelde betaaltermijn klanten - nieuw programma

Programma 335 - Hoeveelheidslijst - aanpassingen
Programma's 401-405-415 - BTW-aangifte, BTW-listing, IC-opgave - nieuwe optie

Programma 419 - Fiches 281.10 - aanpassing
Programma's 431-432 - Fiscale balansen - aanpassing
Programma 433 - BTW-omzet vergelijking - nieuwe optie
Programma A1 - Betalingsvoorstellen binnenland - nieuwe optie
Inlezen Coda-bestanden - nieuwe opties
Inlezen van diverse boekingen (lonen) vanuit SD Worx en Acerta
Export naar Excel - nieuwe opties
One Stop Shopping (OSS)


 

Programma 13A - afrduk dossierparameters CODA

 • Men kan voortaan de dossierparameters mbt het inlezen van CODA-afschriften afdrukken

Programma 101 - dossierparameteres - nieuwe optie

 • Via de aanmaak van de memocode $PRIVACY wordt in alle lijsten de naam van de klanten vervangen door "Privacy".

Programma 103 - Algemene rekeningen - nieuwe opties

 • Via Opties op een algemene rekening kan men de parameters voor de fiscale balans voor die rekening instellen.
 • Er is nu het percentage "bedrijfskost" voor het huidig én het vorig boekjaar.
 • Er is nu het percentage "verworpen uitgave" voor het huidig én het vorig boekjaar.

Programma 110 - Standaardrekeningen - nieuwe opties

 • Iedere coda-verrichting bestaat uit een code familie, een code verrichting en een code rubriek.
 • De lijst van deze coda-verrichtingen vindt men terug op de website van de bank of in het bestand coda_nl.pdf.
 • Per combinatie kan men dan de gewenste algemene rekening en eventuele BTW-code meegeven.

Programma 122 - Leverancierslijst - nieuwe optie

Het percentage korting per leverancier wordt nu ook achteraan vermeld in het excelbestand.

Programma 202 - invoer aankopen - aanpassingen

 • Bij het inboeken van aankoopdocumenten met externe korting was er een verschil tussen het aankoopdagboek en de btw-aangifte op niveau van de belastbare basis in de btwvakken 81, 82, 83 enz.
 • Als men een aankoopdocument inboekt met externe korting (korting vermeld op document) wordt de belastbare basis verminderd met het bedrag van de korting  en wordt de btw berekend op belastbare basis – bedrag korting. In de btw-aangifte werd het belastbaar bedrag vermeld zonder rekening te houden met de korting.

Programma 204 - invoer diverse verrichtingen - aanpassingen

 • De voorgestelde omschrijving (idem als de vorige) was soms fout na een consultatie van de stukbewegingen.
 • Als er een boeking gebeurt op een rekening met een percentage niet-aftrekbare BTW bedrijf dan wordt er een melding gegeven en stelt het programma de letter ‘p’ (prorata) voor ipv ‘j’ zodat bij gebruik van de letter ‘p’ het bedrag van de niet-aftrekbare btw bedrijf op de initiële  kostenrekening wordt geboekt (idem zoals het inboeken van aankoopdocumenten).
 • Bij het gebruik van ‘C’ op het veld ‘klant/leverancier/rekening) om reeds geboekte verrichtingen te kopiëren of tegen te boeken (extourneren) wordt als toelichting de gegevens van de over te nemen verrichtingen genomen (boekhoudperiode, dagboeknr, stukcode en stuknummer).

Programma's 301-321 - Afdruk verkoop/aankoopdagboeken - aanpassingen

 • In de eerste versie van SHL 8.50 was er een foutieve instelling van het selectiescherm voor de afdruk van de verkoop- en aankoopdagboeken.
 • Er was een verwisseling gebeurd bij het aanvinken van selecties afdruk btw-hulpdagboek en controle documentnummers. U kan deze foutieve instelling aanpassen door de 1ste keer te klikken op instellen en dan aan te vinken afdruk btw-hulpdagboek  en afvinken van controle chronologie.
 • Klik nadien op opslaan en selecteer als code shl en geef deze selectie een benaming.

Programma's 302-322 - Rekeninguittreksels klanten/leveranciers - aanpassingen

Bij het overzicht van de rekeninguittreksels op het scherm wordt er een uitroepingsteken vermeld na het veld saldo als er op het document de memocode $STOP werd geactiveerd waardoor het document niet meer betaald kan worden.

Programma 306 - Maningen - nieuwe opties

 • De maningen klanten via een word-document kunnen afgedrukt worden, opgeslagen worden of direct naar het emailadres van de klant gestuurd worden.

 • Men heeft nu de keuze om de maningen op te maken voor alle klanten of enkel voor de klanten zonder emailadres of voor enkel de klanten met een emailadres.

Programma 314 - Gemiddelde betaaltermijn klanten - nieuw programma

Via dit programma kan u de gemiddelde betaaltermijn van de individuele klanten berekenen alsook een algemeen gemiddelde, met of zonder de detail van de documenten.

Programma 335 - Hoeveelheidslijst - aanpassingen

 •  Als men de hoeveelheidslijst afdrukt met de bedragen (waarden), dan is er nu ook een controle of de bedragen (beginsaldo, bewegingen DB en CR) nul zijn.

 • De rekeningen met hoeveelheden nul EN bedragen nul worden niet op de lijst vermeld. Indien de bedragen niet nul zijn maar de hoeveelheden wel dan worden die rekeningen wel vermeld.

Programma's 401-405-415 - BTW-aangifte, BTW-listing, IC-opgave - nieuwe optie

In het selectiescherm is er nu de mogelijkheid om de referentie van een ingediende aangifte  in te geven zodat  het opladen van het nieuwe  XML-bestand  de reeds ingediende aangifte vervangt (dat bv. nav een foutief ingediende aangifte). De te gebruiken referentie staat op het ontvangstbewijs van de reeds ingediende aangifte..

Programma 419 - Fiches 281.10 - aanpassing

Sinds 2021 moet de tag   "<a1010_schrappingcode>" niet meer vermeld worden.

Programma's 431-432 - Fiscale balansen - aanpassing

Volgens de gekozen boekjaren worden de percentages 'bedrijfskost' en 'verworpen uitgave' per boekjaar genomen (zie beheer algemene rekeningen).

Programma 433 - BTW-omzet vergelijking - nieuwe optie

 • Op het laatste blad van de BTW-omzetvergelijking wordt nu het totale bedrag van de korting vermeld. Deze info wordt opgehaald uit de verkoopdagboeken.

 • In vele gevallen kan dit bedrag van de kortingen het verschil zijn tussen de BTW-aangiften en de omzetrekeningen.

 • Oplossing probleem indien periode 2 de eerste periode van een nieuw boekjaar is

Programma A1 - Betalingsvoorstellen binnenland - nieuwe optie

Het is nu mogelijk om de opmaak van betaalvoorstellen te laten gebeuren volgens de vervaldatums van de documenten (de oudste openstaande documenten eerst).

Inlezen Coda-bestanden - nieuwe opties

 • Indien de memocode ‘$CODA1’ werd voorzien op dossierniveau, dan worden de bedragen van het codabestand die kleiner zijn dan het openstaand saldo van de documenten  toch opgenomen zoniet worden die bedragen verworpen.

 • Indien de memocode ‘$CODA2’ werd voorzien op dossierniveau, dan wordt de verrichtingsdatum uit het coda-bestand genomen als boekingsdatum zoniet wordt de stukdatum als boekingsdatum genomen.

 • Indien de memocode ‘$CODA3’ werd voorzien op dossierniveau, dan worden de door de bank of klant getotaliseerde bedragen  verwerkt zonder detail  zoniet  worden de  bedragen van de detaillijnen verwerkt.

Inlezen van diverse boekingen (lonen) vanuit SD Worx en Acerta

Via de keuze sdw (sd worx) resp. ace (acerta) in het hoofdmenu, kan u een CSV-bestand inlezen vanuit SD WORX/Acerta om de gegevens om te zetten naar diverse boekingen die vervolgens via menu 2 programma 12 kunnen ingelezen worden.

Export naar excel - nieuwe optie

 • De gebruiker kan nu zelf bepalen welk formaat er moet gebruikt worden voor de datums bij de export naar excel-bestanden.

 • Als men de memocode ‘$XLSDAT’ voorziet op het niveau van het dossier, kan men daarbij op de eerste lijn het gewenste formaat voor de datums voorzien. Men moet wel het aantal posities blijven respecteren  zijnde dd-mm-jjjj of dd.mm.jjjj of dd/mm/jjjj.

one stop shopping (oss)

 • Sinds 01/07/21 is een regeling van kracht die bepaalt dat verkopen aan niet BTW-plichtige klanten binnen de EU onderworpen zijn aan One Stop Shopping regeling. Concreet houdt die regeling in dat het BTW-percentage moet toegepast worden dat van kracht in het land van de koper: verkoopt u aan een Duitse niet-BTW plichtige klant, dan past u het Duitse BTW-tarief toe. Vervolgens dient u een OSS-aangifte in een betaalt u de BTW aan de Belgische administratie die de BTW dan doorstort aan de betrokken lidstaten. Er is dus slechts één aangifte ook al exporteert u naar verschillende lidstaten.
 • Uw boekhouder zal voor u nagaan of u betrokken bent en zal u verder alle praktische info verschaffen.
 • In SHL is de OSS verwerking perfect mogelijk. U dient enkel een aantal BTW-vakken en -codes aan te maken alsook één of meerdere (facultatief) grootboekrekening(en). Een praktisch voorbeeld vindt u hier.

   

 

 

 

 

Copyright 2022 Patrick Haesaert bv - Disclaimer / Privacyverklaring

Patrick Haesaert bv