Patrick Haesaert bvba

Update SHL versie 8.40

overzicht van de wijzigingen

Aanmaak nieuw dossier op basis van een bestaand dossier - nieuwe optie
Programma 1rk - Afdruk grootboekrekeningen - nieuwe optie
Programma 126 - Afdruk BTW-codes - aanpassing
Programma 201 - Invoer verkopen - nieuwe optie
Programma 202 - Invoer aankopen - nieuwe optie
Programma's 203-204 - Invoer financiële- en diverse verrichtingen - nieuwe opties
Programma 204 - Invoer diverse verrichtingen - nieuwe optie
Programma 207 - Afpunten grootboekrekeningen - aanpassing
Programma 210 - Import aankoopdocumenten - nieuwe optie
Programma's 303-323 - Klanten/leveranciersbalans - nieuwe optie

Programma's 336-812 - Afdruk/Consultatie openingsdagboek - aanpassing
Programma's 337-813 - Afdruk/Consultatie afsluitingsdagboek - aanpassing

Programma's 334-339-342 - Afdruk grootboek - aanpassingen
Programma's 340-341 - Afdruk interne plannen en jaarrekening - nieuwe opties/aanpassingen
Programma's 401-609 - BTW-aangifte - aanpassingen
Programma 402 - Centralisatiedagboek - aanpassing
Programma 404 - Boekjaarafsluiting - aanpassing
Programma 407 - Correctieboekingen vorig boekjaar - aanpassingen
Programma 408 - Controle boekhouding - aanpassing
Programma 415 - Intracommunautaire opgave - aanpassingen
Programma 418 - Omzetlijsten klanten/leveranciers - aanpassing

Programma 419 - Fiches 281.50 - aanpassingen

Programma 501 - Openingsbalans algemene rekeningen - aanpassing

Programma 601 - Bijwerken groepsdossier - aanpassingen

Programma 617 - Link met Silverfin
Programma's 801 - 804 - Consultatie dagboeken - aanpassing
Programma v12 - Uitzuiveren gelinkte verkoopdocumenten - aanpassing
Export van gegevens - nieuwe opties
Varia - Verbeterde afdruk

Aanmaak nieuw dossier op basis van een bestaand dossier - nieuwe optie

 • Voortaan is het mogelijk om bij de aanmaak van een nieuw boekhouddossier ook de dagboekparameters over te nemen van een bestaand dossier.

Programma 1rk - Afdruk grootboekrekeningen - nieuwe optie

 • Dit programma drukt een iijst af van de grootboekrekeningen die gedurende x aantal boekjaren niet gebruikt zijn. Op die manier is het eenvoudig om overbodig geworden rekeningen uit het boekhoudplan te verwijderen. Het aantal te controleren boekjaren wordt ingevuld in de rubriek "halt per ... bladzijden"

Programma 126 - Afdruk BTW-codes - aanpassing

 • De BTW-vakken van voor 1993 worden niet meer vermeld.

Programma 201 - Invoer verkopen - nieuwe optie

 • Via de dossiermemocode "$201DOC" (zie memo-codes_shl.xls) wordt de chronologische nummering van de verkoopdocumenten gecontroleerd. Indien de chronologie niet klopt wordt de vraag gesteld of men al dan niet verder wil gaan.

Programma 202 - Invoer aankopen - nieuwe optie

 • Via de dossiermemocode "$202DOC" (zie memo-codes_shl.xls) wordt de chronologische nummering van de aankoopdocumenten gecontroleerd. Indien de chronologie niet klopt wordt de vraag gesteld of men al dan niet verder wil gaan.

Programma's 203-204 - Invoer financiële- en diverse verrichtingen - nieuwe opties

 • Via de F2-toets na de selectie van een klant of leverancier kan men via Opties een scherm oproepen om de selectie verder te verfijnen. Hieraan is de selectie van het dagboeknummer alsook de documentdatum toegevoegd..
 • Na de ingave van een bestaand stuknummer wordt de datum van dat stuk voorgesteld.
 • Indien men bij de inboeking van een betaling van een factuur/creditnota het bedrag wijzigde, werd "n" voorgesteld ter bevestiging. Voortaan wordt "j" voorgesteld.
 • Als de memocode $203DOC op dossierniveau bestaat dan wordt bij de ingave van de financiële verrichtingen "j" als standaardwaarde voorgesteld bij de bevestiging van een boekingslijn op klanten/leveranciers.
 • Als de memocode $204DOC op dossierniveau bestaat dan wordt bij de ingave van de diverse verrichtingen "j" als standaardwaarde voorgesteld bij de bevestiging van een boekingslijn op klanten/leveranciers.

Programma 204 - Invoer diverse verrichtingen - nieuwe optie

 • Via de invoer van de letter C in de rubriek "r/k/l" kan men diverse boekingen op algemene rekeningen kopiëren of omkeren. Dat laatste kan bijzonder zijn voor de inventarisverrichtingen bij de boekjaarafsluiting (te ontvangen facturen, overlopende rekeningen,...). Het programma vraagt volgende gegevens m.b.t. de oorspronkelijke boekingen:
  • Dagboeknummer
  • Periodenummer (eventueel afgesloten periode)
  • Stukreferentie
  • Stuknummer van ... tot ...
  • Tegenboeken j/n
  • Omschrijving (indien geen omschrijving dan wordt de omschrijving van de oorspronkelijjke verrichtingen overgenomen)
 • Na de ingave van een bestaand stuknummer wordt de datum van dat stuk voorgesteld. Indien men de datum wijzigt wordt een bevestiging gevraagd.

Programma 207 - Afpunten grootboekrekeningen - aanpassing

 • De boekingen van de eerste openstaande periode konden niet afgepunt worden met boekingen in de tweede periode waarbij die tweede periode de eerste periode was van een nieuw boekjaar.
 • Er wordt nu steeds voorgesteld om af te punten met controle op debet = credit.

Programma 210 - Import aankoopdocumenten - nieuwe optie

 • Op basis van een vastgelegde structuur in een excelbestand, kunnen er aakoopdocumenten worden ingelezen vanuit een CSV bestand.

Programma's 303-323 - klanten/leveranciersbalans - nieuwe optie

 • De klanten- en leveranciersbalans kan afgedrukt worden met een correcte uitsplitsing per centralisatierekening, zodat men individuele rekeningen kan controleren met de gebruikte centralisatierekeningen..

Programma 336-812 - Afdruk/consultatie openingsdagboek - aanpassing

 • Voortaan wordt er gevraagd om de eventuele extracomptabele balansrekeningen al dan niet af te drukken. Als men opteert voor extracomptabele rekeningen dan omvat het openingsdagboek enkel de extracomptabele balansrekeningen.

Programma 337-813 - Afdruk/consultatie afsluitingsdagboek - aanpassing

 • Voortaan wordt er gevraagd om de eventuele extracomptabele exploitatierekeningen al dan niet af te drukken. Als men opteert voor extracomptabele rekeningen dan omvat het afsluitingsdagboek enkel de extracomptabele exploitatierekeningen.

Programma's 334, 339 en 342 - Afdruk grootboek - aanpassingen

 • Indien het totaal debet niet gelijk is aan het totaal credit (bv. door het grootboek te beperken tot een selectie van rekeningen) dan wordt er een extra lijn afgedrukt met het saldo.
 • In het programma 334 - Consultatie grootboek wordt het periodenummer van de verrichting vermeld.

Programma's 340-341 - Afdruk interne plannen en jaarrekening - nieuwe opties/aanpassingen

 • Bij de afdruk van de interne plannen kan men voortaan een omschrijjving meegeven en een selectie "van lijnnummer tot lijnnummer" instellen. Hierdoor kunnen binnen eenzelfde intern plan verschillende subplannen beheerd worden.
 • Het BTW-nummer van het dossier wordt voortaan vermeld in de hoofding van het intern plan en de jaarrekening.
 • Indien men de jaarrekening (programma 341) opvraagt in de vorm van een excelbestand dan worden de desgevallend geselecteerde begin- en einddatum in dat bestand vermeld.
 • Naast het volledig en verkorte schema is voortaan ook het schema voor microbedrijven beschikbaar.

Programma's 401-609 - BTW-aangIfte - aanpassingen

 • Voortaan wordt het BTW-nummer van het dossier op de controlelijsten vermeld.
 • Als de BTW-vakken 44, 46 en/of 48 een bedrag vermelden dan verschijnt bij de afdruk van de BTW-aangifte een herinnering op het scherm dat de intracommunautaire opgave eveneens moet ingediend worden.
 • Voortaan is het ook voor kwartaalaangevers mogelijk om 0,00 te vermelden in het BTW-vak 91. Meer info daaromtrent vindt u hier.

Programma 402 - Centralisatiedagboek - aanpassing

 • De gebruikerscode en de systeemdatum worden voortaan vermeld.

Programma 404 - Boekjaarafsluiting - aanpassing

 • De afsluitposten van extracomptabele exploitatierekeningen worden voortaan opgenomen in het afsluitingsdagboek en het beginsaldo van extracomptabele balansrekeningen wordt vermeld in het openingsdagboek.

Programma 407 - Correctieboekingen vorig boekjaar - aanpassingen

 • Correctieboekingen op extracomptabele rekeningen worden nu ook opgeslagen met als gevolg dat ze kunnen worden geconsulteerd en/of afgedrukt.
 • Correctieboekingen op extracomptabele rekeningen kunnen voortaan geannuleerd worden.
 • Volgend probleem werd opgelost: bij een analytische boeking waarbij de algemene rekening niet toegankelijk was blokkeerde het programma zodat men het programma moest onderbreken.
 • Bij een onderbreking tijdens het inboeken van correcties waarbij het te boeken saldo van het stuk niet gelijk is aan nul, kan men via de gebruikerscode "root" en het gebruik van de functietoets F8 in de rubriek k:l/r/a het te boeken saldo op nul zetten.

Programma 408 - Controle boekhouding - aanpassing

 • De gebruikerscode en de systeemdatum worden voortaan vermeld.
Programma 415 - Intracommunautaire opgave
 • Bij de afdruk van het eigen formulier wordt voortaan gelijktijdig het intervatbestand aangemaakt. Het formulier vermeldt het dossiernummer, naam en plaats van het bestand.
 • Het intern document vermeldt voortaan op elk blad een hoofding met het dossiernummer, dossiernaam en het BTW-nummer van het dossier.
 • De begin- en einddatum van de boekhoudperiode wordt voorgesteld, tenzij men via de toets "halen" een bewaarde selectie oproept.

Programma 418 - Omzetlijsten klanten/leveranciers - aanpassing

 • Bij de omzetting naar excel kan men voortaan ook de dagboeken selecteren.

Programma 419 - Fiches 281.50 - aanpassingen

 • Voor Belgische natuurlijke personen kan men voortaan het rijksregisternummer opgeven op de tweede lijn van de leveranciersmemocode 281.50-4. Het rijksregisternummer bestaat uit 11 cijfers. Op de eerste lijn van deze memocode staat de voornaam van de persoon.
 • Het rijksregisternummer wordt vermeld op de interne lijst van de fiches 281.50.
 • Vroeger werden de fiches afgehandeld in volgorde "postcode" en vervolgens de naam van de leverancier. Vanaf huidige versie wordt die volgorde omgekeerd: eerst de leverancier, dan de postcode.

Programma 501 - Openingsbalans algemene rekeningen - aanpassing

 • Het programma laat voortaan geen boekingen meer toe op ontoegankelijke algemene rekeningen.

Programma 601 - Bijwerken groepsdossier - aanpassingen

 • Als men in het groepsdossier een periode samenstelt dan worden nu de periodeboekingen van de verschillende deeldossiers bewaard. Vroeger werden die namelijk verwijderd.
 • Wordt de groepering uitgevoerd in periode nul (afgesloten boekjaar) dan worden de grootboeken steeds in detail gegroepeerd.

Programma 617 - Link met Silverfin

 • Naast de koppeling met de jaarrekeningen van Accon, Fiscale en First, is er nu ook een koppeling met Silverfin waarbij voor verschillende boekjaren de grootboeken van één of meerdere dossiers kunnen ingelezen worden via synchronisatie met Silverfin.

Programma's 801 - 804 - Consultatie dagboeken - aanpassing

 • Indien het een analytisch dossier betreft wordt de rubriek Extracomptabel standaard aangevinkt.

Programma v12 - Uitzuiveren gelinkte verkoopdocumenten - aanpassing

 • Men kan de geboekte verkoopdocumenten (stadium 30) opgemaakt met de facturatiemodule verwijderen in de facturatiemodule alsook de extern geboekte verkoopdocumenten (stadium 25).

Export van gegevens - nieuwe opties

 • Export naar Excel: uitbreiding van de bestandsnaam Excel van 8 naar 1 karakters max.
 • Export naar CSV-bestanden van de dagboeken openstaande- en afgesloten periodes:
   • Via de keuze cox in het hoofdmenu kan men voortaan ook het detail van de correctieboekingen exporteren naar een CSV-bestand (semi Excel).
   • Via de keuze opx in het hoofdemenu kan men voortaan eveneens het detail van het openingsdagboek van de algemene rekeningen exporteren naar een CSV-bestand.
   • Naar analogie met Excelbestanden aangemaakt in SHL kunnen CSV-bestanden opgeslaan worden in een afzonderlijke map.
   • vpk = export verkoopdagboeken openstaande periodes.
   • vkx = export verkoopdagboeken afgesloten periodes.
   • ...

 

Varia

 • Budgetstaten: de notie budgetperiode wordt vervangen door budgetmaand omdat een budgetjaar verschillend kan zijn van een kalenderjaar. Bovendien worden de budgetten beheerd per kalendermaand. De bedragen op de budgetstaten worden uitgebreid naar 8 cijfers voor en 2 cijfers na de komma.
 • Verwijderen werkbestanden: bij het beëindigen van elk programma in de boekhouding worden de tijdelijke werkbestanden voortaan automatisch verwijderd (snellere backups).
 • Verschillende afdrukken met preview: in SHL kan men via verschillende printers ($-printers) een afdruk bekomen naar om het even welke geïnstalleerde printer met een voorafgaandelijke preview:
Printer Formaat Lijnen/blad Tekens/lijn Marge hoogte Linkermarge
$ Portrait 87 132 8 mm 20 mm
$0 Portrait 87 132 8 mm 20 mm
$1 Portrait 68 132 8 mm 5 mm
$3 Portrait 78 80 8 mm 15 mm
$4 Portrait (bold) 68 132 8 mm 5 mm
$6 Landscape 42 132 10 mm 30 mm
$7 Landscape 52 193 10 mm 18 mm
$8 Landscape 50 132 10 mm 5 mm
 • We kregen dikwijjls de opmerking dat de listings te "licht" werden afgedrukt waardoor ze soms moeilijk leesbaar waren. Dat euvel werd ondertussen verholpen. U dient enkel via de Utilities -> Printers instellen -> Nieuw volgende printer aan te maken:
  • Printernaam: a4Vet
  • Systeemnaam: $4
  • Lijnen per blad: 68
  • OK
 • Bij elke afdruk selecteert u dan de printer $4. U kan daar ook de standaardprinter van maken via de Dossierparameters - Printers

 

Copyright 2022 Patrick Haesaert bv - Disclaimer / Privacyverklaring

Patrick Haesaert bv